Lĩnh vực hoạt động

  1. Xuất khẩu lao động 
  2. Máy công trình 
  3. NHẬT BẢN VĂN DANH TÙNG